Obchodní podmínky

Obchodní jméno: Sirupárna s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 1970/16, Nový Jičín, 741 01
IČO: 14381605
DIČ: CZ14381605

Provozovna: Řepčínská 229/84, Olomouc, 77900
+420 630 756 974
info@siruparna.cz

(dále jen „prodávající“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky pro spotřebitele (dále jen jako „obchodní podmínky“ nebo „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto OP tvoří součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.siruparna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a/nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce v sekci Kontakty.
 • Ochranou osobních údajů a soubory Cookies se zabývají Zásady ochrany osobních údajů.

 

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 • Prodávající před uzavřením kupní smlouvy sděluje že:
  • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám;
  • požaduje uhradit kupní cenu zboží před jeho převzetím kupujícím, a to ať již formou hotovostní či bezhotovostní platby (platební kartou) v provozovně prodávajícího, dobírkou či bankovním převodem, k tomu blíže viz článek V. OP;
  • neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
  • ceny zboží a služeb jsou na webové stránce uváděny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
  • vzhledem k povaze prodávaného zboží kupující nemá právo od smlouvy odstoupit, k tomu blíže viz článek VIII. OP.

 

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET A ZPŮSOBY OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 • Kupující si může zboží objednat prostřednictvím:
  • webového rozhraní prodávajícího;
  • zasláním e-mailové zprávy prodávajícímu.
 • Na základě registrace provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Po založení uživatelského účtu může kupující od prodávajícího objednat zboží tak, že v příslušné sekci na internetové stránce prodávajícího vyplní údaje o objednaném zboží a způsobu doručení. Před odesláním objednávky bude kupující seznámen s cenou objednávaného zboží.
 • Kupující může objednávat zboží též bez registrace, a to přímým zasláním objednávky prodávajícímu na e-mailovou adresu info@siruparna.cz. V takovém případě musí kupující v e-mailové objednávce uvést:
  • své jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, zvolený způsob platby, bankovní údaje (IBAN, BIC), jméno, příjmení a telefonní číslo osoby pověřené kupujícím převzít zboží, pokud zboží nepřevezme kupující;
  • název, kód a množství objednaného zboží;
  • způsob dodání zboží: kupující může zvolit dopravu zboží prodávajícím nebo osobní převzetí zboží ve skladu prodávajícího – Řepčínská 84, Olomouc 779 00.
  • místo dodání zboží (poštovní adresa a upřesnění, pokud to je vhodné) v případě, že kupující objedná dopravu zboží prodejcem.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží e-mailem je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Vyplněním údajů kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s OP a Zásadami ochrany osobních údajů prodávajícího.
 • Pokud prodávající souhlasí se založením uživatelského účtu, odešle kupujícímu potvrzující e mail. Jako přílohu e-mailu pošle znění OP ve formátu PDF.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a stanovit si dostatečně silné heslo. Prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto povinností kupujícího a za případné zneužití jeho uživatelského účtu.
 • Kupující nesmí umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V případě, že kupující zjistí zneužití jeho uživatelského účtu, je povinen o tom bezodkladně informovat prodávajícího.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá a/nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a/nebo softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Odesláním objednávky (včetně té e-mailové dle čl. III.3 OP) kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s OP a Zásadami ochrany osobních údajů prodávajícímu.

 

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Objednávka se považuje pouze za poptávku k aktuální dostupnosti zboží, o kterou projevuje kupující zájem. Kupujícím objednané zboží nemusí být vždy dostupné, a to i přesto, že může být aktuálně zveřejněno na internetové stránce prodávajícího. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je tak uzavřena až odesláním potvrzení o přijetí objednávky (dále „potvrzení o přijetí objednávky“). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje zejména:
  • označení smluvních stran, znění OP ve formátu PDF;
  • označení zboží (uvedením jeho názvu, kódu a množství), jeho cenu včetně daňového dokladu;
  • platební a dodací podmínky (místo, termín a náklady dodání).
 • V odůvodněných případech prodávající odešle kupujícímu spolu s potvrzením o přijetí objednávky fakturu (daňový doklad) za objednané zboží. V případě, že kupující fakturovanou částku nezaplatí v termínu splatnosti, kupní smlouva se ruší.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky).
 • Kupující je oprávněn zrušit objednávku bez uvedení důvodu kdykoli před jejím potvrzením ze strany kupujícího. Musí tak učinit formou e-mailu odeslaného prodávajícímu na e-mailovou adresu info@siruparna.cz.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením jeho celé kupní ceny. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

V. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cena zboží je uvedena na webové stránce u každého jednotlivého druhu zboží v českých korunách a bez DPH. Prodávající je plátcem DPH, proto se cena zboží vždy upravuje o aktuální sazbu DPH.
 • Při objednání zboží prostřednictvím uživatelského účtu oznámí prodávající celkovou cenu zvoleného zboží a jeho dodání včetně všech daní zobrazením v příslušné sekci webového rozhraní před odesíláním objednávky.
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • hotovostně nebo bezhotovostně (platební kartou) při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese Řepčínská 84, Olomouc, 779 00
  • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • převodem na bankovní účet prodávajícího.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby hotovostně, bezhotovostně platební kartou nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby převodem na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě platby převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě platby převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. IV.4. OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Prodávající dodá kupujícímu zboží podle svých provozních možností v co nejkratším termínu, obvykle do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů. Ve výjimečných případech může prodávající dodací lhůtu jednostranně prodloužit; o tom je povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je do 3 pracovních dnů od doručení takovéto zprávy oprávněn odstoupit od kupní smlouvy odstoupit.
 • Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží do místa dodání zboží. Zboží se považuje za převzaté okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou. Součástí dodání zboží není instalace ani jiné úkony kromě vyložení zboží. Spolu se zbožím bude kupujícímu předán daňový doklad, který má charakter dodacího listu.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zajistit převzetí zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.
 • Kupující je povinen převzít řádně dodané zboží v termínu a v místě dodání sám nebo prostřednictvím pověřené osoby, která se prokáže písemným pověřením a/nebo dokladem totožnosti. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen ihned zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží sepíšou záznam o rozsahu a povaze poškození zboží a postupují, jak je dále uvedeno v článku VII těchto OP pro reklamaci zboží. Kupující (nebo jeho pověřená osoba) je povinen podpisem na daňovém dokladu plnícím funkci dodacího listu potvrdit dodání zboží, pokud ho pro poškození neodmítne převzít.

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud:
  • vadu způsobil kupující nebo třetí osoba;
  • kupujícím před převzetím zboží o vadě věděl;
  • byla pro vadu podávajícím poskytnuta sleva z kupní ceny zboží;
  • vznikly v důsledku nesprávného používání nebo skladování zboží;
  • vznikly po uplynutí doby minimální trvanlivosti zboží;
  • bylo zcela nebo zčásti spotřebováno.
 • Kupující je povinný dodané zboží ihned zkontrolovat a okamžitě u prodávajícího uplatnit své právo z vadného plnění (dále jen „reklamace“), a to na e-mailové adrese: info@siruparna.cz nebo na telefonním čísle +420 734 384 635. Jelikož jde o zboží, které podléhá rychlé zkáze, lze reklamaci uplatnit nejpozději v den následující po převzetí zboží kupujícím, jinak toto právo kupujícího zaniká.
 • Prodávající zaručuje, že zboží si zachová kvalitu a zdravotní nezávadnost do data spotřeby vyznačeném na obalu.
 • Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel rovněž podmínky stanovené pro používání a skladování zboží uvedené v článku IX. OP.
 • Reklamaci lze uplatnit jedině e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího: Dlouhá 1970/16, Nový Jičín, 741 01. Součástí reklamace musí být kromě vadného zboží také popis vad, pro které je reklamováno a důkaz prokazující koupi zboží (ideálně daňový doklad). Prodávající dále doporučuje připojit fotografii reklamovaných vad, pokud je možné vadu takto zachytit. Dále kupující postupuje podle bodu VII.4.
 • V případě, že kupující doručuje reklamované zboží prodávajícímu, je povinen zboží poslat čisté, kompletní a vhodně zabezpečené k dopravě tak, aby cestou nemohlo utrpět žádné škody. Porušení těchto povinností je k tíži kupujícího a může způsobit neuznání reklamace.
 • O přijaté reklamaci prodávající odešle e-mailem reklamační list s uvedením data přijetí reklamace, druhu reklamovaného zboží, data koupě zboží, druhu vady a ceny zboží. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Pokud bude reklamace oprávněná, vyřídí ji prodávající v souladu s občanským zákoníkem dle způsobu, který si kupující zvolil, a to:
  • výměnou zboží za zboží bezvadné, které prodávající dodá kupujícímu na vlastní náklady; nebo
  • odstraněním vady zboží na náklady prodávajícího, pokud to je možné; nebo
  • poskytnutím slevy z kupní ceny zboží; nebo
  • odstoupením od kupní smlouvy. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající celou kupní cenu včetně ceny za dopravu.
 • Pokud bude reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná, náleží kupujícímu rovněž náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (zejména náhrada nákladů kupujícího s doručením reklamovaného zboží prodávajícímu).

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Jelikož předmětné zboží je zbožím podléhající rychlé zkáze, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Navzdory tomu prodávající ocení zpětnou vazbu od kupujícího, který je se zbožím z nějakého důvodu nespokojený, a s ohledem na okolnosti případu se pokusí situaci vyřešit ke spokojenosti kupujícího.

 

IX. ZÁSADY SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ A PŘÍPRAVY NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

 • Zásady skladování zboží:
  • Sirupy skladujte v suchu a chladu;
  • Po otevření je třeba skladovat sirupy při stabilní teplotě maximálně do 21 stupňů Celsia a spotřebovat je nejpozději do 30 dnů;
  • Sirupy se nesmí vystavovat přímému slunečnímu záření.
 • Sirupy se používají zejména k přípravě nealkoholických a alkoholických nápojů, ale není vyloučeno ani jejich jiné využití v gastronomii. U klasického nápoje se doporučuje dodržovat poměr 1 díl sirupu ku 10 dílům vody.

 

X. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
 • Zpráva se považuje za doručenou:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty. Integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Veškerá práva a povinnosti založené na základě uzavřené kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva povinnosti neupravené v kupní smlouvě a/nebo těmito obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 • Prodávající upozorňuje, že obsah webových stránek umístěných je chráněn autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah není možné bez řádného souhlasu měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
 • Prodávající neseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nikdo nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Pokud se při užívání internetového obchodu kdokoliv dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup takové osoby do internetového obchodu, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je taková osoba dále povinna uhradit prodávajícímu škodu, která jeho jednáním vznikla, a to v plné výši.
 • Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může kupující rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Než však bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu, aby se na něj nejdříve obrátil prostřednictvím kontaktů za účelem smírného a rychlého vyřešení nastalé situace.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2021, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.siruparna.cz.